Oferta

Zakres działalności laboratoryjnej prowadzonej przez DROG-TECH Sp. z o.o., w którym Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 obejmuje:

Kruszywa

 • Skład ziarnowy – metoda przesiewania wg PN-EN 933-1:2012
 • Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1:2012
 • Odporność na rozdrabnianie – metoda Los Angeles wg PN-EN 1097-2:2020-09
 • Mrozoodporność w wodzie wg PN-EN 1367-1:2007
 • Gęstość ziarn i nasiąkliwość – metoda piknometryczna wg PN-EN 1097-6:2013-11 PN-EN 1097-6:2022-07
 • Gęstość ziarn i nasiąkliwość – metoda drucianego kosza wg PN-EN 1097-6:2022-07
 • Wskaźnik piaskowy wg PN-EN 933-8+A1:2015-07, BN-64/8931-01
 • Zawartość wody wg PN-EN 1097-5:2008
 • Pobieranie próbek wg PN-EN 932-1:1999 p. 8.8
 • Wskaźnik płaskości – metoda przesiewania wg PN-EN 933-3:2012
 • Kalifornijski wskaźnik nośności CBR wg PN-EN 13286-47:2022-04

Grunty

 • Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, metodą Proctora (metoda I i II) wg PN-88/B-04481 p.8
 • Pobieranie próbek wg PN-88/B-04481
 • Analiza sitowa, zawartość frakcji – metoda przesiewania wg PN-88/B-04481
 • Skład granulometryczny – metoda sitowa wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009, PN-EN 17892-4:2017-01
 • Wodoprzepuszczalność – współczynnik filtracji k10 (z obliczeń USBSC) wg Publikacji naukowej: Pazdro Z., Kozerski B. pt. „Hydrogeologia ogólna”, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1990 r.
 • Wskaźnika różnoziarnistości U (z obliczeń) wg PN-EN ISO 14688-2:2018-05, PN-EN ISO 17892-4:2017-01

Mieszanka betonowa

 • Konsystencja – metoda opadu stożka wg PN-EN 12350-2:2019-07, PN-88/B-06250
 • Gęstość – metoda wagowo-objętościowa wg PN-EN 12350-6:2019-08
 • Zawartość powietrza – metoda ciśnieniomierza wg PN-EN 12350-7:2019-08
 • Pobieranie próbek wg PN-EN 12350-1:2019-07, PN-88/B-06250

Beton

 • Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 12390-3:2019-07, PN-88/B-06250, PN-B-06265:2018-10
 • Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu wg PN-EN 12390-6:2011
 • Gęstość – metoda wagowo-objętościowa wg PN-EN 12390-7:2019-08 z wyłączeniem punktu 6.5.4
 • Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem wg PN-EN 12390-8:2019-08
 • Nasiąkliwość wg PN-88/B-06250
 • Przepuszczalność wody wg PN-88/B-06250
 • Odporność na działanie mrozu wg PN-B 06265:2022-08 Zał. N, PN-88/B-06250

Mieszanki mineralno - asfaltowe

 • Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego – metoda ekstrakcji wg PN-EN 12697-1:2020-08
 • Skład ziarnowy, zawartość pyłów – metoda przesiewania wg PN-EN 12697-2+A1:2019-12, PN-EN 933-1:2012
 • Gęstość w wodzie – metoda A wg PN-EN 12697-5:2019-01
 • Gęstość objętościowa – metoda B wg PN-EN 12697-6:2020-07
 • Zawartość wolnej przestrzeni Vm (z obliczeń) wg PN-EN 12697-8:2019-01
 • Wolna przestrzeń w mieszance mineralnej VMA (z obliczeń) wg PN-EN 12697-8:2019-01
 • Wypełnienie wolnej przestrzeni lepiszczem VFB (z obliczeń) wg PN-EN 12697-8:2019-01
 • Pobieranie próbek wg PN-EN 12697-27:2017-07 p. 4.1, 4.2, 4.3

Nawierzchnie drogowe

 • Gęstość w wodzie – metoda A wg PN-EN 12697-5:2019-01
 • Gęstość objętościowa – metoda B wg PN-EN 12697-6:2020-07
 • Wskaźnik zagęszczenia warstw asfaltowych (z obliczeń) wg PN-EN 13108-20:2016-07 zał. C p. C4
 • Zawartość wolnej przestrzeni (z obliczeń) PN-EN 12697-8:2019-01
 • Pobieranie próbek wg PN-EN 12697-27:2017-07 p. 4.7

Pozostały zakres działalności laboratoryjnej prowadzonej przez DROG-TECH Sp. z o.o.,
Badania nieobjęte zakresem normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Badania polowe

 • Wskaźnik zagęszczenia cylindrem wciskanym wg BN-77/8931-12
 • Wskaźnik zagęszczenia objętościomierzem wodnym i piaskowym  wg BN-77/8931-12
 • Wskaźnik zagęszczenia sondą lekką wg PN-B-04452
 • Badanie nośności dla gruntów i podbudów wg PN-S-02205 (VSS), ID-3
 • Moduł odkształcenia płytą dynamiczną

Diagnostyka konstrukcji i nawierzchni

 • Oznaczenie przyczepności na odrywanie metodą pull-off wg PN-EN 1542
 • Badanie grubości powłok wg PN-EN ISO 2808
 • Określenie wskaźnika równości podłużnej IRI za pomocą planografu laserowego
 • Badanie wskaźnika szorstkości SRT
 • Pomiar współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatycznych x,y
 • Pomiar grubości oznakowania

Grunty i kruszywa

Badania gruntów:

 • Ściskanie trójosiowe z konsolidacją na próbkach całkowicie nasyconych wodą wg PN-EN ISO 17892-9:2018-05
 • Badania w aparacie bezpośredniego ścinania wg PN-EN ISO 17892-10:2019-01
 • Badanie gruntu oznaczenie rodzaju gruntu metodą makroskopową wg PN-B-04481:1988
 • Oznaczanie zawartości części organicznych przez utlenianie wg PN-B-04481:1988
 •  Oznaczanie granicy płynności met. Casagrande’a wg PN-B-04481:1988
 • Oznaczenie wskaźnika nośności wg PN-S 02205:1998 załącznik A
 • Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, metodą Proctora (metoda III i IV) wg PN-B-04481:1988
 • Oznaczenie kapilarności biernej wg PN-60/B-04493
 • Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności wg PN-55/B-04492
Badania kruszyw:

 • Badania podstawowych właściwości kruszyw uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN 932-3:1999, PN-EN 932-3:1999/A1:2004
 • Oznaczenie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu wg PN-EN 933-4: 2008
 • Badania kruszyw Oznaczenie zawartości ziarn o powierzchniach przekruszonych powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych wg PN-EN 933-5:2000, PN-EN 933-5:2000/A1:2005
 • Oznaczenie gęstości nasypowej wg PN-EN 1097-3:2000
 • Gęstość ziarn i nasiąkliwość [frakcja 0,063 – 4,0] wg PN-EN 1097-6:2022-07
 • Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora wg PN-EN 13286-2:2010
 • Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntów — Część 11: Badania filtracji wg PN-EN ISO 17892-11:2019-05 / WT-4:2014

Mieszanki mineralno - asfaltowe i nawierzchnie drogowe

Badanie mieszanki mineralno-asfaltowej w zakresie:

 • Określenie wrażliwości na wodę próbek mineralno-asfaltowych ITSR wg N-EN 12697-23:2017- 12 metoda A, WT-2:2014
 • Zawartość części obcych w destrukcie asfaltowym wg PN-EN 12697-42:2021-06
Badania z próbki nawierzchni mineralno-asfaltowej w zakresie:

 • Pomiar grubości MMA wg PN-EN 12697-36:2005

Badanie połączeń międzywarstwowych w zakresie:

 • Ilość dozowanego lepiszcza – badanie skropienia wg PN-EN 12272-1:2006
 • Szczepność międzywarstwowa wg Instrukcji GDDKiA z dnia 31.08.2014r.

Mieszanki związane spoiwami

 • Wytrzymałość na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S 96012
 • Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S 96012
 • Wytrzymałość na ściskanie chudego betonu wg PN-S-96013
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie próbek związanych cementem wg PN-EN 13286-41:2005
 • Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności wg WT-5
 • Projektowanie receptur gruntowo-cementowych oraz mieszanek związanych

Badania galanterii betonowej

 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie wg PN-EN 1340
 • Oznaczenie nasiąkliwości wg PN-EN 1340
 • Oznaczenie mrozoodporności wg PN-EN 1340
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu dla betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338
 • Oznaczenie nasiąkliwości betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338
 • Oznaczenie mrozoodporności kostki brukowej wg PN-EN 1338
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie betonowych płyt brukowych wg PN-EN 1339
 • Oznaczenie nasiąkliwości płyt brukowych wg PN-EN 1339
 • Oznaczenie mrozoodporności płyt brukowych wg PN-EN 1339

Geotechnika

W celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych wykonujemy:

 • Wiercenia ręczne i mechaniczne
 • Sondowania dynamiczne
 • Sondowania statyczne CPT, CPT’u, SCPTu
 • Opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego i projekty geotechniczne
 • Projekty robót geotechnicznych i dokumentacje geologiczno-inżynierskie

Laboratorium dla inżynierii lądowej
DROG-TECH

kontakt