Oferta

Zakres działalności laboratoryjnej prowadzonej przez DROG-TECH Sp. z o.o., w którym Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 obejmuje:

Kruszywa

Badana cecha / Metoda badawcza

 • Skład ziarnowy – metoda przesiewania wg PN-EN 933-1:2012
 • Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1:2012
 • Odporność na rozdrabnianie – metoda Los Angeles wg PN-EN 1097-2:2020-09
 • Mrozoodporność w wodzie wg PN-EN 1367-1:2007
 • Gęstość ziarn i nasiąkliwość – metoda piknometryczna wg PN-EN 1097-6:2013-11

Grunty

Badana cecha / Metoda badawcza

Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, metodą Proctora (metoda I i II) wg PN-88/B-04481 p.8

Mieszanka betonowa

Badana cecha / Metoda badawcza

 • Konsystencja – metoda opadu stożka wg PN-EN 12350-2:2019-07, PN-88/B-06250
 • Gęstość – metoda wagowo-objętościowa wg PN-EN 12350-6:2019-08
 • Zawartość powietrza – metoda ciśnieniomierza wg PN-EN 12350-7:2019-08
 • Pobieranie próbek wg PN-EN 12350-1:2019-07, PN-88/B-06250

Beton

Badana cecha / Metoda badawcza

 • Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 12390-3:2019-07, PN-88/B-06250, PN-B-06265:2018-10
 • Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu wg PN-EN 12390-6:2011
 • Gęstość – metoda wagowo-objętościowa wg PN-EN 12390-7:2019-08 z wyłączeniem punktu 6.5.4
 • Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem wg PN-EN 12390-8:2019-08

BADANIA GRUNTÓW

 • Maksymalna gęstość szkieletu gruntowego (Proctor), wilgotność optymalna wg PN-B-04481/PN-EN 12286-2
 • Badanie przydatności gruntu (wilg. optymalna i maks. gęstość objętościowa, analiza sitowa z oznaczeniem zawartości pyłów, oznaczenie wskaźnika piaskowego, oznaczenie wskaźnika różnoziarnistości U i współczynnika wodoprzepuszczalności k, oznaczenie zanieczyszczeń organicznych)
 • Oznaczenie granicy plastyczności i płynności wg PN-B-04481
 • Zawartość części organicznych metodą prażenia
 • Zawartość humusu metodą zanurzania w NaOH
 • Oznaczenie rodzaju gruntów spoistych (wałeczkowanie, rozcieranie, rozmakanie) wg PN-B-04481
 • Wilgotność gruntu wg PN-B-04481
 • Wskaźnik zagęszczenia cylindrem wciskanym wg BN-77/8931-12
 • Wskaźnik zagęszczenia piaskiem kalibrowanym wg BN-77/8931-12
 • Wskaźnik zagęszczenia objętościomierzem wodnym wg BN-77/8931-12
 • Wskaźnik zagęszczenia sondą lekką wg PN-B-04452
 • Badanie nośności dla gruntów i podbudów wg PN-S-02205 (VSS)
 • Moduł odkształcenia płytą dynamiczną

BADANIA MIESZANEK BETONOWYCH

 • Standardowe badania mieszanki betonowej i stwardniałego betonu obejmujące jednorazową kontrolę jakości betonu na budowie prowadzona przez laboranta na zgłoszone betonowanie:
  • oznaczenie temperatury mieszanki betonowej (podczas poboru próbki)
  • oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej (podczas pobierania próbki) metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2
  • oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej wg PN-EN 12350-7
  • oznaczenie gęstości objętościowej mieszanki betonowej (podczas poboru próbki) PN-EN 12350-6
  • wykonanie 3 próbek betonowych 15x15x15 cm, pielęgnacja oraz przechowywanie próbek zgodnie z PN-EN 12390-2
  • oznaczenie gęstości stwardniałego betonu wg PN-EN 12390-7:2009 (przed badaniem wytrzymałości na ściskanie)
  • oznaczenie wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 12390-3:2009 po 28 dniach dojrzewania
 • Wykonanie dodatkowej próbki betonowej wraz z pielęgnacją, przechowaniem i oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie
 • Oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 12390-3:2009 po 7 dniach dojrzewania
 • Oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 12390-3:2009 po określonej ilości godzin dojrzewania
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu wg PN-EN 12390-6:2010
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie wg PN-EN 12390-5:2009 wraz z pobraniem i pielęgnacją próbek
 • Badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem wg PN-EN 12390-8:2009 wraz z przygotowaniem próbek i ich pielęgnacją
 • Badanie stopnia mrozoodporności betonu wg PN-88/B-06250 wraz z wykonaniem próbek i ich pielęgnacją
 • Badanie wodoszczelności betonu wg PN-88/B-06250 wraz z wykonaniem na budowie 6 próbek i ich pielęgnacją
 • Badanie nasiąkliwości betonu wg PN-88/B-06250 wraz z wykonaniem na budowie 3 próbek i ich pielęgnacją
 • Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie (nieniszczące) – metoda sklerometryczną
 • Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie (z poborem próbek) – odwierty rdzeniowe
 • Oznaczenie przyczepności na odrywanie metodą pull-off wg PN-EN 1542

BADANIA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH

Badanie mieszanki mineralno-asfaltowej w zakresie:

 • Oznaczenia zawartości asfaltu wg PN-EN 12697-1
 • Analiza sitowa mieszanki mineralnej wg PN-EN 12697-2
 • Oznaczenie gęstości wg PN-EN 12697-5/6
 • Oznaczanie wolnej przestrzeni wg PN-EN 12697-8
 • Oznaczenie stabilności i odkształcenia wg PN-EN 12697-34
 • Odporność na działanie wody ITSR wg WT-2 2010, WT-2 2014
Badania z próbki nawierzchni mineralno-asfaltowej w zakresie:

 • Odwiert próbki wg PN-EN 12697-27
 • Zawartość asfaltu wg PN-EN 12697-1
 • Skład ziarnowy wg PN-EN 12697-2
 • Gęstości objętościowa wg PN-EN 12697-6
 • Wolna przestrzeń wg PN-EN 12697-8
 • Wskaźnik zagęszczenia wg PN-EN 12697-20
 • Grubość ułożonej warstwy wg PN-EN 12697-36
Badanie połączeń międzywarstwowych w zakresie:

 • Ilość skropionej emulsji
 • Szczepność międzywarstwowa wg Instrukcji GDDKiA z dnia 31.08.2014r.

BADANIA KRUSZYW

 • Oznaczenie składu ziarnowego metodą przesiewania na sucho wg PN-EN 933-1
 • Oznaczenie składu ziarnowego metodą na mokro wg PN-EN 933-1
 • Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-EN 933-1 metodą odsiewania (w przypadku jednoczesnego zlecenia oznaczenia składu ziarnowego)
 • Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych wg PN-78/B-06714/26
 • Oznaczenie zawartości humusu wg PN-EN 1744-1
 • Oznaczenie wskaźnika piaskowego po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora
 • Oznaczenie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika kształtu wg PN-EN 933-4
 • Oznaczenie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości wg PN-EN 933-3
 • Oznaczenie wytrzymałości na miażdżenie wg PN-78/B-06714/40
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozdrabnianie metodą Los Angeles wg PN-EN 1097-2
 • Oznaczenie odporności na ścieranie – współczynnik Mikro-Devala wg PN-EN 1097-1
 • Oznaczenie mrozoodporności kruszywa dla frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1
 • Oznaczenie zawartości siarczanów rozpuszczalnych w kwasie wg PN-EN 1744-1
 • Oznaczenie zawartości siarki całkowitej wg PN-EN 1744-1
 • Oznaczenie zawartości chlorków soli rozpuszczalnych w wodzie wg PN-EN 1744-1
 • Oznaczenie gęstości objętościowej kruszywa wg PN-EN 1097-6
 • Oznaczenie gęstości objętościowej i nasiąkliwości kruszywa wg PN-EN 1097-6
 • Oznaczenie gęstości nasypowej wg PN-EN 1097-3
 • Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48
 • Oznaczenie składu petrograficznego wg PN-EN 932-3
 • Oznaczenie nasiąkliwości wg PN-EN 1097-6
 • Badanie nośności dla podbudów tłuczniowych PN-S-02205 (VSS)
 • Moduł odkształcenia płytą dynamiczną

BADANIA MIESZANEK GRUNTÓW / KRUSZYW ZE SPOIWAMI

 • Przygotowanie próbek z gruntu stabilizowanego cementem o średnicy ø 80 mm i wysokości h=80 mm wraz z ich pielęgnacją oraz oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie wg PN-S-96012
 • Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012
 • Przygotowanie próbek z chudego betonu o średnicy ø =h=160 mm wraz z ich pielęgnacją oraz oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie wg PN-S-96013
 • Przygotowanie próbek z mieszanek związanych cementem o średnicy ø 100/150 mm wraz z ich pielęgnacją oraz oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN-14227
 • Projektowanie receptur gruntowo-cementowych

BADANIA GALANTERII DROGOWEJ I PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie krawężników / obrzeży betonowych wg PN-EN 1340
 • Oznaczenie nasiąkliwości dla krawężników / obrzeży betonowych wg PN-EN 1340
 • Oznaczenie odporności na ścieranie – pomiar na tarczy Böhmego dla krawężników / obrzeży Betonowych wg PN-EN 1340
 • Oznaczenie mrozoodporności dla krawężników / obrzeży wg PN-EN 1340
 • Sprawdzenie wymiarów i aspektów wizualnych dla krawężników / obrzeży betonowych wg PN-EN 1340
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu dla betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338
 • Oznaczenie nasiąkliwości betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338
 • Oznaczenie mrozoodporności dla betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338
 • Sprawdzenie wymiarów i aspektów wizualnych dla betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie betonowych płyt brukowych wg PN-EN 1339
 • Oznaczenie nasiąkliwości dla betonowych płyt brukowych wg PN-EN 1339
 • Oznaczenie mrozoodporności dla betonowych płyt brukowych wg PN-EN 1339
 • Sprawdzenie wymiarów i aspektów wizualnych dla betonowych płyt brukowych pełnych wg PN-EN 1339
 • Sprawdzenie wymiarów i aspektów wizualnych dla betonowych płyt brukowych ażurowych wg PN-EN 1339

DIAGNOSTYKA NAWIERZCHNI

 • Określenie wskaźnika równości podłużnej IRI za pomocą planografu laserowego
 • Badanie wskaźnika szorstkości SRT
 • Pomiar współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatycznych x,y
 • Pomiar grubości oznakowania

GEOLOGIA

W celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych wykonujemy:

 • Wiercenia ręczne
 • Sondowania dynamiczne
 • Sondowania statyczne CPT i CPT-u
 • Badania lekką płytą dynamiczną
 • Badania płytą statyczną VSS
 • Badania laboratoryjne gruntów
 • Badania agresywności wód gruntowych w stosunku do betonu
 • Badania wód gruntowych i gruntów pod kątem zanieczyszczeń
W zakresie geotechniki i geologii inżynierskiej opracowujemy:

 • Opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego i projekty geotechniczne
 • Projekty robót geotechnicznych i dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • Sprawozdania i protokoły z badań

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI (ZKP)

Jesteśmy w pełni przygotowani do wdrożenia i certyfikacji systemu ZKP dla producentów betonu.
Cały proces prowadzimy w zgodności z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12. Oferujemy pomoc od etapu opracowania dokumentacji po uzyskanie certyfikacji zgodności ZKP i dalsze prowadzenie systemu.

Opracowanie dokumentacji ZKP betonu towarowego wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 odbywa się w następujących etapach:

 • Audyt zerowy zakładu – wizytacja
 • Przygotowanie i opracowanie dokumentacji
 • Szkolenie Pełnomocnika ds. ZKP oraz personelu technicznego
 • Wdrożenie systemu ZKP w zakładzie
 • Opracowanie pierwszego przeglądu zarządzania
 • Wybór jednostki certyfikującej i pomoc podczas audytu
 • Prowadzenie systemu ZKP – świadczenie usługi zewnętrznego pełnomocnika ds. ZKP

Laboratorium dla inżynierii lądowej
DROG-TECH

kontakt