Oferta

Zakres działalności laboratoryjnej DROG-TECH Sp. z o.o., w którym Laboratorium spełnia wymagania normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Kruszywa

 • Skład ziarnowy – metoda przesiewania wg PN-EN 933-1:2012
 • Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1:2012
 • Odporność na rozdrabnianie – metoda Los Angeles wg PN-EN 1097-2:2020-09
 • Mrozoodporność w wodzie wg PN-EN 1367-1:2007
 • Gęstość ziarn i nasiąkliwość – metoda piknometryczna wg PN-EN 1097-6:2013-11

Mieszanka betonowa

 • Konsystencja – metoda opadu stożka wg PN-EN 12350-2:2019-07, PN-88/B-06250
 • Gęstość –  metoda wagowo-objętościowa wg PN-EN 12350-6:2019-08
 • Zawartość powietrza – metoda ciśnieniomierza wg PN-EN 12350-7:2019-08
 • Pobieranie próbek wg PN-EN 12350-1:2019-07, PN-88/B-06250

Beton

 • Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 12390-3:2019-07, PN-88/B-06250
 • Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu wg PN-EN 12390-6:2011
 • Gęstość –  metoda wagowo-objętościowa wg PN-EN 12390-7:2019-08 z wyłączeniem punktu 6.5.4
 • Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem wg PN-EN 12390-8:2019-08

Grunty

 • Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, metodą Proctora (metoda I i II) wg PN-88/B-04481 p.8

Oprócz powyższego zakresu realizujemy również:

Badania polowe

 • Badanie statycznego modułu nośności i odkształcenia podłoża (VSS) wg PN-S 02205, Warunki techniczne utrzymania podłoża kolejowego ID-3
 • Badanie dynamicznego modułu nośności Evd
 • Wskaźnik zagęszczenia cylindrem wciskanym wg BN-77/8931-12
 • Wskaźnik zagęszczenia objętościomierzem piaskowym wg BN-77/8931-12
 • Oznaczenie stopnia zagęszczenia sondą lekką wg PN-B-04452
 • Określenie wskaźnika równości podłużnej IRI za pomocą planografu laserowego
 • Badanie wskaźnika szorstkości SRT
 • Badanie ilości dozowanego lepiszcza (skropienie) wg PN-EN 12272-1
 • Pomiar współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatycznych x,y
 • Pomiar grubości oznakowania
 • Oznaczenie przyczepności na odrywanie metodą pull-off wg PN-EN 1542

Badania MMA oraz warstwy bitumicznej

Mieszanki mineralno – asfaltowe

 • Oznaczenia zawartości asfaltu wg PN-EN 12697-1
 • Oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 12697-2
 • Oznaczenie gęstości wg PN-EN 12697-5
 • Oznaczenie gęstości objętościowej wg PN-EN 12697-6
 • Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni wg PN-EN 12697-8
 • Oznaczenie stabilności i odkształcenia wg PN-EN 12697-34
 • Odporność na działanie wody ITSR wg WT-2 2014
Badania odbiorcze nawierzchni bitumicznej

 • Pobór próbek wg PN-EN 12697-27
 • Oznaczenie gęstości objętościowej wg PN-EN 12697-6
 • Wolna przestrzeń wg PN-EN 12697-8
 • Wskaźnik zagęszczenia wg PN-EN 12697-20
 • Pomiar grubości wg PN-EN 12697-36
 • Oznaczenie szczepności międzywarstwowej wg Instrukcji GDDKiA

Badania gruntów i kruszyw

Kruszywa

 • Oznaczenie zawartości cząstek drobnych SE4 i SE10 wg PN-EN 933-8
 • Oznaczenie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika kształtu wg PN-EN 933-4
 • Oznaczenie uziarnienia wypełniacza wg PN-EN 933-10
 • Oznaczenie wskaźnika nośności oraz pęcznienia liniowego wg PN-EN 13286-47
 • Oznaczenie wytrzymałości na miażdżenie wg PN-78/B-06714/40
 • Oznaczenie gęstości i zawartości wody. Metoda Proctora wg PN-EN 13286-2
 • Oznaczenie wskaźnika przepływu kruszywa drobnego, Ecs wg PN-EN 933-6
 • Oznaczenie gęstości nasypowej i jamistości wg PN-EN 1097-3
 • Zawartość błękitu metylenowego MB wg PN-EN 933-9
 • Oznaczenie współczynnika filtracji  wg PN-EN 17892-11, WT-4 załącznik D
Grunty

 • Oznaczenie granicy plastyczności i płynności wg PN-88/B-04481
 • Badania makroskopowe wg PN-88/B-04481
 • Wilgotność gruntu wg PN-88/B-04481
 • Oznaczenie kąta tarcia wewnętrznego i spójności wg PN-EN ISO 17892-8
 • Oznaczenie wodoprzepuszczalności wg PN-88/B-04492
 • Współczynnik filtracji gruntów, met. obliczeniowa wg BN-76/0950-03
 • Oznaczenie gęstości nasypowej PN-77/B-06714/07
 • Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-88/B-04481

Badania mieszanek związanych spoiwami oraz pozostałe badania betonu

Mieszanki związane i ulepszone podłoże

 • Wytrzymałość na ściskanie mieszanek związanych spoiwami hydraulicznym wg PN-EN 13286-41
 • Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności mieszanek związanych spoiwami hydraulicznym wg WT-5
 • Wytrzymałość na ściskanie podbudowy lub ulepszonego podłoża wg PN-S 96012:1997
 • Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności podbudowy lub ulepszonego podłoża wg PN-S 96012:1997
 • Wytrzymałość na ściskanie chudego betonu wg PN-S 96013:1997

Pozostałe badania betonu

 • Oznaczenie nasiąkliwości wg PN-88/B-06250
 • Oznaczenie  przepuszczalności wody przez beton wg PN-88/B-06250
 • Oznaczenie mrozoodporności betonu wg PN-88/B-06250

Badania galanterii betonowej

 • Sprawdzenie wymiarów i aspektów wizualnych dla betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu dla betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338
 • Oznaczenie nasiąkliwości betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338
 • Sprawdzenie wymiarów i aspektów wizualnych dla betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338
 • Oznaczenie nasiąkliwości dla betonowych płyt brukowych wg PN-EN 1339
 • Oznaczenie mrozoodporności dla betonowych płyt brukowych wg PN-EN 1339
 • Sprawdzenie wymiarów i aspektów wizualnych dla betonowych płyt brukowych pełnych wg PN-EN 1339
 • Sprawdzenie wymiarów i aspektów wizualnych dla betonowych płyt brukowych ażurowych wg PN-EN 1339

Geotechnika

 • Sondowania statystyczne CPT / CPT’U / S-CPTU
 • Wykonanie odwiertów badawczych
 • Nadzór geotechniczny
 • Wykonywanie dokumentacji geotechnicznych

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)

Jesteśmy w pełni przygotowani do wdrożenia i certyfikacji systemu ZKP dla producentów betonu.
Cały proces prowadzimy w zgodności z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12. Oferujemy pomoc od etapu opracowania dokumentacji po uzyskanie certyfikacji zgodności ZKP i dalsze prowadzenie systemu.

Opracowanie dokumentacji ZKP betonu towarowego wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 odbywa się w następujących etapach:

 • Przygotowanie i opracowanie dokumentacji
 • Pomoc w wdrożeniu systemu na wytwórni
 • Pomoc w prowadzeniu dokumentacji ZKP

Laboratorium dla inżynierii lądowej
DROG-TECH

kontakt