Badanie zagęszczenia i nośności płytą statyczną – VSS
Moduł odkształcenia określa się metodą VSS. Metoda VSS jest polową metodą oznaczania modułu odkształcenia nawierzchni podatnym, podbudów i podłoży drogowych.
Rozróżnia się pierwotny moduł odkształcenia E1 oznaczony w pierwszym obciążeniu i wtórny moduł E2 oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy. Badanie VSS polega na pomiarze odkształceń pionowych (osiadań) badanej warstwy pod wpływem nacisku statycznego wywieranego na nią za pomocą stalowej okrągłej płyty. Nacisk na płyte wywierany jest za pośrednictwem dźwignika hydraulicznego z dołączonym manometrem.